icon image icon image icon image

Informacja


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią § 5 ust.6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego na podstawie art.19 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaopiniowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie a przyjętego na mocy uchwały nr 78/V/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 lutego 2019r. w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
W związku z powyższym rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej (w tym m.in. pobranej do napełniania basenów) odbywać się będzie na wyżej wymienionych zasadach.