icon image icon image icon image

Informacja dotycząca pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych


Informujemy, iż na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2018r. stwierdzono nieważność Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.84.2018r. z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej. Od tego rozstrzygnięcia wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Do czasu prawomocnego rozpoznania skargi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. nie będzie pobierało opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, na podstawie powołanego wyżej zarządzenia Prezydenta Miasta Żory.

Pomimo stwierdzenia nieważności zarządzenia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w sposób nieprzerwany świadczy usługi w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych. Niezaznany jest termin, w jakim skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze zostanie rozpoznana. Z uwagi na to, po przeprowadzeniu konsultacji w wymaganym przez prawo zakresie, zostanie wydane nowe zarządzenie określające opłaty za te usługi.
O rozstrzygnięciu toczącego się postępowania, jak również o zasadach pobierania opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, będziemy informowali na bieżąco.