icon image icon image icon image

Oferta pracy


Poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalista/Geodeta
Od kandydata oczekujemy: zaangażowania w pracę, samodzielności i sumienności, znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office, prawa jazdy kat. B.
Oferta nasza jest skierowana zarówno do osoby, która posiada uprawnienia geodezyjne i chciałaby pracować w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji, w stałych godzinach pracy, jak również do osoby, która nie ma uprawnień geodezyjnych, jednak stara lub będzie się starała je pozyskać.
Dodatkowym atutem będzie:
– wykształcenie kierunkowe,
– doświadczenie w pracy na stanowisku geodety,
– znajomość sprzętu geodezyjnego ze szczególnym uwzględnieniem terenowych odbiorników GPS,
– znajomość obsługi systemów C-GEO i GEO-INFO,
– znajomość obsługi systemów GIS.
Oferujemy:
– umowę o pracę,
– szkolenia zwiększające kompetencje,
– bogaty pakiet socjalny,
– opiekę medyczną,
– możliwość pracy na pełny etat lub część etatu,
– stałe miesięczne wynagrodzenie oraz inne składniki wynagrodzenia,
– przyjazną atmosferę pracy.

W CV należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Klauzula zgody wymagana w procesie rekrutacji:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Wodociągowa 10, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu:
□ przeprowadzenia rekrutacji,
□ udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
– mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@pwik.zory.pl lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,
– wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – RODO) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, pwikzory@ka.onet.pl,
2) Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę – w zakresie zgodnym z art. 221 Kodeksu Pracy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu. Pracy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy RODO,
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.