icon image icon image icon image

Przetargi 2016


L.p.Krótki opisData publikacji
01. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Herberta w Żorach od działki nr 4238/97
do budynku 57A" nr. ref. NL/1/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Dokumentacja projektowa
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Formularz cenowy w wersji edytowalnej - zał. nr 1A
07/ Wyjaśnienie do OWZ nr 1
08/ Wyjaśnienie do OWZ nr 2
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.01.14

2016.01.27
2016.01.29
2016.02.17
02. Postępowanie zakończone
„Dostawa kruszyw, piasku i humusu"
nr. ref. NL/3/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Zaktualizowane ogłoszenie o przetargu otwartym
06/ Zaktualizowany opis warunków zamówienia (OWZ)
07/ Wyjaśnienie do OWZ nr 1
08/ Zaktualizowany załącznik nr 2.2 w wersji edytowalnej
09/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.01.192016.01.21
2016.01.21
2016.01.26

2016.02.16
03. Postępowanie zakończone
„Załadunek, wywóz i przetwarzanie w ramach odzysku ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych oraz oczyszczalni ścieków w Żorach" nr. ref. NL/7/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Wyjaśnienie do OWZ nr 1
06/ Wyjaśnienie do OWZ nr 2
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.02.112016.02.24
2016.03.01
2016.03.16
04. Postępowanie zakończone
„Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora "J" w rejonie ul. Francuskiej w Żorach, budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do przepompowni P1 w Żorach oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Pukowca ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Żorach" nr. ref. NL/12/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Załączniki w wersji edytowalnej + formularz cenowy zał. nr. 1A
05/ Dokumentacja projektowa Zad. I i II
06/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + warunki techniczne Zad. III
07/ Wyjaśnienia do OWZ nr 1 + zmiana terminu składania ofert
     - załącznik (rysunki)
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016.03.172016.03.31

2016.04.19
05. Postępowanie zakończone
„Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzoskwiniowej, zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodniczej i ul. Brzoskwiniowej oraz wykonanie sieci wodociągowej w ul. Ogrodniczej w Żorach"
nr. ref. NL/15/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Załączniki w wersji edytowalnej + formularz cenowy zał. nr. 1A
05/ Dokumentacja projektowa Zad. III
06/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + warunki techniczne Zad. I i II
07/ Wyjaśnienia do OWZ nr 1
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.03.292016.04.19
2016.05.04
06. Postępowanie zakończone
„Wykonanie otworu badawczego ŻM - 2 o maksymalnej głębokości 520 m w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż metanu z pokładów węgla w rejonie „Żory M" położonym na terenie Gminy Miejskiej Żory" nr. ref. NL/20/2016

01/ Ogłoszenie o zamówieniu
02/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ
Część I:Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II:Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
Część III:Specyfikacja techniczna
     - Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
       metanu w pokładach węgla kamiennego w rejonie "Żory M"

03/ Wzory załączników do IDW w wersji edytowalnej
04/ Wykaz Cen - Załącznik 1A do IDW w wersji edytowalnej
05/ Dodatkowe informacje - ogłoszenie
06/ Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
      (SIWZ) oraz zmiana treści SIWZ

   - Zmieniony Wykaz Cen - Załącznik 1A do IDW w wersji edytowalnej.
07/ Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.04.05 godz.10:50

2016.04.07 godz.11:30

2016.04.22 godz.09:30
2016.05.09 godz.13:00
2016.05.11 godz.09:45
2016.06.02 godz.13:15
07. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Spadzistej w Żorach"
nr. ref. NL/19/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 12
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.04.05
2016.05.04
08. Postępowanie zakończone
„Opracowanie koncepcji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ul. Kochanowskiego, ul. Lazurowej, ul. Cysterskiej, ul. Pańskie Łąki, ul. Jagodowej, ul. Wiklinowej, ul. Żurawinowej oraz Harcerzy Buchalików w Żorach"
nr. ref. NL/23/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 9
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Podkłady mapowe
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2016.04.07
2016.05.18
09. Postępowanie zakończone
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla inwestycji pn. "Przebudowa hydroforni na os. Sikorskiego w Żorach"
nr. ref. NL/28/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 9
04/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + warunki techniczne
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Unieważnienie postępowania

2016.04.12
2016.05.11
10. Postępowanie zakończone
„Badania laboratoryjne"
nr. ref. NL/42/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy - załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.05.122016.06.03
11. Postępowanie zakończone
„Dobór i dostawa koagulantu, dostawa wodorotlenku sodu oraz stabilizowanego podchlorynu sodu dla stacji uzdatniania wody"
- nr ref. NL/60/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016.06.272016.08.02
12. Postępowanie zakończone
Budowa przyłączy ciepłowniczych w Śródmieściu Żory dla budynków będących w strefie nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej o nazwie "Błękitne Niebo nas Starówką"
- nr ref. NL/64/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 9
04/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Wykaz cen - załącznik 1A w wersji edytowalnej
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016.07.13

2016.08.17
13. Postępowanie zakończone
"Opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w bocznych drogach od ul. Sadowej
i ul. Lipowej w Żorach" - nr ref. NL/69/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 9
04/ Warunki techniczne
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Formularz cenowy - załącznik 1A w wersji edytowalnej
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08/ Zawiadomienie 2 o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016.07.20

2016.08.22
2016.09.06
14. Postępowanie zakończone
"Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych dla wodomierzy"
- nr ref. NL/95/2016

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Informacja z otwarcia ofert
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016.10.142016.11.30
2016.12.12