icon image icon image icon image

Przetargi 2017


L.p.Krótki opisData publikacji
01. Postępowanie zakończone
"Załadunek, wywóz i przetwarzanie w ramach odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żorach"
- nr ref. NL/20/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Informacja z otwarcia ofert
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07/ Unieważnienie postępowania

2017.02.232017.03.20
2017.03.29
2017.04.06
02. Postępowanie zakończone
"Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Jesionek (do ul. Siewnej), ul. Żniwnej (od dz. nr 378/68 do ul. Jesionek), ul. Glinianej i ul. Dożynkowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków w ul. Jesionek (do ul. Folwareckiej), a także w rejonie ul. Żniwnej, ul. Glinianej i ul. Dożynkowej w Żorach"
- nr ref. NL/32/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 6
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Warunki techniczne
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017.04.0503. Postępowanie zakończone
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Piwonii, ul. Magnolii i ul. Różanej w Żorach"
- nr ref. NL/33/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie zmiany godziny składania
       i otwarcia ofert

07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017.04.0504. Postępowanie zakończone
"Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Żory"
- sprawa nr NL/38/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do OWZ
05/ Załączniki w wersji edytowalnej
06/ Wyjaśnienie treści OWZ nr 1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017.05.17
2017.06.06
2017.06.12
2017.06.23
05. Postępowanie zakończone
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej i ul. Smutnej wraz z przebudową
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Nowej w Żorach"
- sprawa nr NL/54/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Informacja o unieważnieniu postępowania

2017.06.02
2017.06.23
2017.07.11
06. Postępowanie zakończone
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami i przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ul. Kościuszki i ul. Astrów w Żorach"
- sprawa nr NL/53/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017.06.08
2017.06.29
2017.07.21
07. Postępowanie zakończone
Roboty budowlane pn.: „Kontrakt nr I (Zadanie nr 1.1): Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją tłoczną w rejonie ulic Drwali, Wieniawskiego i Elsnera w Żorach”
- numer referencyjny JRP/81/ NL/66/2017

01/ Ogłoszenie o zamówieniu
02/ Cześć I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
03/ Część II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
04/ Część III - Opis przedmiotu zamówienia:
    - Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót
      budowlanych
    - Przedmiar Robót
    - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Budowlanych
05/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wersja PDF
06/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wersja edytowalna
07/ Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
08/ Wyjaśnienia nr 1 SIWZ
09/ Informacja z otwarcia ofert
10/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2017.06.24
2017.06.24
2017.06.24
2017.06.24

2017.06.24
2017.06.24
2017.06.24
2017.07.19
2017.08.04
2017.09.01
08. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic nieruchomości w rejonie ul. Kościuszki i ul. Lipowej w Żorach”
- sprawa nr NL/70/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia do OWZ nr 1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2017.07.13
2017.07.26
2017.08.01
2017.08.16
09. Postępowanie zakończone
„Budowa źródła kogeneracji wysokosprawnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - sprawa nr NL/74/2017

01/ Ogłoszenie o zamówieniu
02/ Część I OWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
03/ Część II OWZ – Wzór umowy
04/ Część III OWZ - Program funkcjonalno – użytkowy (PFU)
05/ Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
06/ Informacja o wizji lokalnej
07/ Zmiana treści OWZ 1
08/ Ogłoszenie dodatkowych informacji
09/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 1
     - Wzór umowy po zmianie
10/ Zmiana treści OWZ 2
11/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 2
12/ Ogłoszenie dodatkowych informacji 2
13/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 3
14/ Wyjaśnienia treści OWZ nr 4
15/ Informacja z otwarcia ofert
16/ Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie
       zamówienia publicznego
2017.07.26
2017.08.01
2017.08.04
2017.08.10


2017.08.11
2017.08.16
2017.08.25
2017.08.25
2017.09.01
2017.09.08
2017.09.11
10. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Mikołajca, budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i ul. Kasztanowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej w Żorach”
– sprawa nr NL/109/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Informacja z otwarcia ofert
07/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2017.11.03
2017.11.22
2017.12.13
11. Postępowanie zakończone
„Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Żorach”
– sprawa nr NL/114/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 7
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Informacja z otwarcia ofert
06/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017.11.072017.12.11
2017.12.19
12. Postępowanie zakończone
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Świerklańskiej, ul. Jeżynowej i ul. Sadowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głównej w Żorach”
– sprawa nr NL/120/2017

01/ Ogłoszenie o przetargu otwartym
02/ Opis warunków zamówienia (OWZ)
03/ Wzór umowy załącznik nr 8
04/ Załączniki w wersji edytowalnej
05/ Dokumentacja projektowa
06/ Wyjaśnienia treści OWZ nr1
07/ Informacja z otwarcia ofert
08/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017.12.12
2017.12.22
2018.01.03
2018.01.16