icon image icon image icon image

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej


Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Uzyskanie warunków podłączenia wod-kan.:

Należy złożyć wniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (do pobrania druk ok-01-01. Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Art.19a pkt. 4.6)) – 2 egzemplarze.

Zaleca się sporządzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000.

Materiały pomocnicze do wypełnienia wniosku wraz z przykładowym szkicem sytuacyjnym

2. Wykonawstwo

   2.1. przyłącza wodociągowe:

– Wykonanie całego przyłącza wodociągowego przez PWiK Żory Sp. z o.o.

Należy złożyć Wniosek o wycenę ofertową przyłącza wody (do pobrania druk ok-02-01) celem uzyskania wyceny ofertowej. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) – min.2 egzemplarze oraz Oświadczenie Inwestora (do pobrania druk ok-02-09)

  • Zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego.
  • Zawrzeć umowę na dostawę wody.

– Wykonanie przyłącza przez firmę zewnętrzną wybraną przez Inwestora
    (włączenie do sieci wykonuje PWiK Żory Sp. z o.o.)

Należy złożyć następujące druki:
– Zgłoszenie wykonania odbioru technicznego przyłącza (do pobrania druk ok-02-03) wraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) – min.2 egzemplarze oraz Oświadczeniem Inwestora (do pobrania druk ok-02-09)
– Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego (do pobrania druk ok-02-04) – 2 egzemplarze.

Zawrzeć umowę na dostawę wody.

   2.2. Przyłącza kanalizacyjne:

Informujemy, iż w chwili obecnej tut. Przedsiębiorstwo nie świadczy usług związanych z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić firmie zewnętrznej.

Należy złożyć następujące druki:

– Zgłoszenie wykonania odbioru technicznego przyłącza (do pobrania druk ok-02-03) wraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) – min.2 egzemplarze oraz Oświadczeniem Inwestora wraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) – min.2 egzemplarze oraz Oświadczeniem Inwestora (do pobrania druk ok-02-09)

– Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (do pobrania druk ok-02-08) – min.2 egzemplarze.
– Oświadczenie o posiadaniu dodatkowego źródła wody (do pobrania druk ok-02-10)

Zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków.

UWAGA

  1. Na podany w druku ok-02-03 adres e-mail zostaną przesłane 2 egzemplarze umowy celem podpisania przez osobę/podmiot wskazaną w Danych do umowy. W przypadku braku adresu e-mail umowy zostaną przesłane Pocztą Polską. Termin wykonania włączenia przyłącza do sieci wodociągowej zostanie ustalony po odesłaniu 2 egzemplarzy podpisanej umowy do tut. Przedsiębiorstwa.
  2. Plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) powinien uwzględniać powyższe warunki przyłączenia, dlatego też powinien być sporządzony przez osobę legitymującą się odpowiednią wiedzą w tym zakresie, czyli na przykład przez geodetę lub projektanta.
  3. Plan sytuacyjny z definicji jest rysunkiem przedstawiającym położenie różnych obiektów względem siebie, w związku z tym powinien zawierać rzut i przekrój. Zaleca się uzupełnienie o opis techniczny przedsięwzięcia.
Skip to content