icon image icon image icon image

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej


Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Uzyskanie warunków podłączenia wod-kan.:

Należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (do pobrania). Do wniosku należy załączyć mapę zasadniczą z pełnym uzbrojeniem w kolorze – 2 szt.

W przypadku braku nr księgi wieczystej wydanej na Inwestora, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny Inwestora do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (np. Akt Notarialny, odpis z Ksiąg Wieczystych, umowę dzierżawy).

2. Projekt przyłącza wod-kan.:

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić projektantowi z uprawnieniami projektowymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Tutejsze Przedsiębiorstwo nie świadczy usług w powyższym zakresie.

Opracowany projekt wraz z kartą projektu (do pobrania) należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, celem uzgodnienia.
W przypadku przejścia z projektowanymi przyłączami przez tereny nie będące własnością inwestora, należy uzyskać zgodę na wykonanie robót w obrębie tych terenów od ich prawnych dysponentów (do pobrania).

3. Wykonawstwo

   3.1. przyłącza wodociągowe:

– Wykonanie całego przyłącza wodociągowego przez PWiK Żory Sp. z o.o.

 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wodociągowego należy wraz z drukiem (do pobrania) złożyć celem uzyskania wyceny ofertowej.
 • Zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego.
 • Zawrzeć umowę na dostawę wody.

      – Wykonanie pierwszego metra przyłącza wodociągowego przez PWiK Żory Sp. z o.o.
         (pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora)

 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wodociągowego należy złożyć wraz z drukami
  – Zlecenie wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza wody (do pobrania)
  – Zgłoszenie wykonania odbioru technicznego przyłącza (do pobrania)
  – Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego (do pobrania) – 2 sztuki
  celem zlecenia wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem pierwszego metra przyłącza wody.

 • Zawrzeć umowę na dostawę wody.

      – Wykonanie całego przyłącza wody przez firmę zewnętrzną:

 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wodociągowego należy złożyć wraz z drukami
  – Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z pierwszym metrem od strony sieci wodociągowej (do pobrania)
  – Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z pierwszym metrem od strony sieci wodociągowej (do pobrania) – 2 sztuki

Zawrzeć umowę na dostawę wody.

   3.2. przyłącza kanalizacyjne:

Informujemy, iż w chwili obecnej tut. Przedsiębiorstwo nie świadczy usług związanych z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić firmie zewnętrznej.

Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywać może jedynie firma lub osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowy kanalizacyjnych.

 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacji należy złożyć wraz z drukami
  – Zgłoszenie wykonania odbioru technicznego przyłącza (do pobrania)
  – Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (do pobrania) – 2 sztuki
  – Oświadczenie (do pobrania)
  celem zgłoszenia robót.

Zawrzeć umowę na odbiór kanalizacji.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego, inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza – jeden egzemplarz inwentaryzacji winien być dostarczony do tut. Przedsiębiorstwa.