icon image icon image icon image

Wymiana wodomierzy


Legalizacja wodomierza jest ważna przez określony czas.

Legalizacja traci ważność w przypadku stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania, uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia lub zniszczenia cechy legalizacyjnej lub zabezpieczającej.

Dla wodomierzy zalegalizowanych po 1 maja 2004 (według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dz. U. Nr 77, poz. 730) okres ważności legalizacji w latach liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji i wynosi 5 lat.

Dla wodomierzy nie są wydawane pisemne świadectwa legalizacji.

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych są własnością PWiK Żory Sp. z o.o. Spółka posiada ewidencję wodomierzy, na podstawie której na bieżąco kontroluje ich sprawność  oraz ważność cech legalizacji. Wymiany wodomierzy nieodpłatnie dokonują monterzy PWiK Żory.

 

Skip to content