icon image icon image icon image

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach


1  23

 

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Żorach”

Wartość projektu: 191 261 033,26 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 105 956 427,18 PLN

Wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku rozpoczął się nowy etap w rozwoju kraju, dający szansę cywilizacyjnemu doścignięciu Europy Zachodniej w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Dzięki temu możliwe stało się podniesienie warunków życia mieszkańców do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Dzięki uruchomieniu środków w ramach Funduszu Spójności otworzyły się nowe możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych.

PWiK Żory Sp. z o.o. rozpoczęło starania o pozyskanie środków unijnych do współfinansowania inwestycji. Efektem było uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

W 2007 roku rozpoczęła się realizacja Projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”.

Celem Projektu była budowa, rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w dzielnicach Rowień, Folwarki, Rój, Rogoźna, Osiny, Baranowice, Kleszczów, Kleszczówka, Śródmieście i Zachód dotychczas niewyposażonych w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną.

Obecnie sieć kanalizacyjna funkcjonująca w ramach Aglomeracji Żory, w tym wykonana w ramach Projektu, umożliwia podłączenie do kanalizacji ponad 98% mieszkańców Aglomeracji.

Oprócz prac sieciowych wykonane zostały dwa kontrakty na obiektach:

 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w dzielnicy Rój na Osiedlu Gwarków,

 • Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodociągowej.

Funkcjonujący w mieście Żory system wodociągowy, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nowoczesne obiekty gospodarki wodno – ściekowej spełniają standardy i wymagania polskie i europejskie.

Źródła finansowania Projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach” została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 sierpnia 2009 roku. Dofinansowanie dla Projektu zostało potwierdzone Decyzją Komisji Europejskiej wydaną w dniu 8 lipca 2010 roku.

Inwestycja była finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 191,26 mln .; z czego 106 mln  zł. stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności.

Wkład własny PWiK Żory Sp. z o.o. zapewniła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki z kredytu bankowego z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz środki własne Przedsiębiorstwa. Ponadto, Beneficjent uzyskał dopłaty do odsetek z kredytu inwestycyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Korzyści uzyskane dzięki realizacji Projektu

 • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami oraz poprawa stanu czystości wody rzek Rudy i Pszczynki,

 • zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji sanitarnej,

 • podniesienie komfortu życia mieszkańców dzięki wyposażeniu w nową infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną,

 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego ze względu na kompletne uzbrojenie działek,

 • uzyskanie dostępu do lokalnego źródła wody oraz uzdatnienie wody podziemnej zgodnie z wymogami prawa polskiego i europejskiego,

 • uzyskanie lepszych parametrów oczyszczanych ścieków dzięki rozbudowie obiektów i modernizacji oczyszczalni ścieków,

 • uporządkowanie gospodarki osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni,

 • wykorzystanie biogazu wytwarzanego w czasie fermentacji osadów ściekowych.

Kontrakty realizowane w ramach Projektu

Okres realizacji Projektu można podzielić na dwa etapy:

 • Kontrakty zakończone w I etapie o wartości 42,09 MLN PLN. Były to Kontrakty obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz wymianę sieci wodociągowej w drogach wojewódzkich oraz budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście oraz usługi Inżyniera Kontraktu.

 • Kontrakty zakończone w II etapie o wartości 140,41PLN.

Były to kontrakty usługowe obejmujące usługi Inżyniera Kontraktu oraz Kampanię Promocyjną Projektu oraz kontrakty na roboty obejmujące roboty liniowe w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej oraz roboty prowadzone na obiektach gospodarki wodno – ściekowej.

Zestawienie podstawowych informacji o kontraktach:

 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki tabelka jpg

Stacja Uzdatniania Wody

Kontrakt 11 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na Os. Gwarków

Żal było zaprzepaścić szansy pozyskania znakomitej wody z ujęć głębinowych, eksploatowanych wcześniej przez KWK „Żory”… Po likwidacji Kopalni, ujęcia wody oraz nieczynna stacja uzdatniania zostały skomunalizowane, a miasto w 1998 roku przekazało majątek do PWiK Żory Sp. z o.o.

Kontrakt 11 realizowany był w formule ZAPROJEKTUJ i BUDUJ – czyli wykonano projekt budowlany SUW, a potem wykonano prace budowlane i zainstalowano urządzenia. Obiekt powstał na os. Gwarków w dzielnicy Rój, przy A1.

Dla uzdatnienia wody podziemnej została wykorzystana technologia uwzględniająca: napowietrzanie , koagulację, sedymentację, dwustopniową filtrację na filtrach pośpiesznych oraz dezynfekcję wody podchlorynem sodu i promieniami UV. Po tych procesach uzdatniona woda jest pompowana do sieci wodociągowej. Wszystkie procesy sterowane są automatycznie, a obiekt funkcjonuje bez stałej obsługi.

Zakres prac obejmował:

wykonanie budynku technologicznego z instalacjami oraz części technologicznej, obejmującej:

 • zbiornik magazynowy na wodę uzdatnioną,

 • zbiornik magazynowy na wodę surową,

 • zestaw hydroforowy wielopompowy, podający wodę do sieci,

 • stację filtrów – I° i II° – ze złożem żwirowym oraz systemem płuczącym,

 • aparaturę kontrolno – pomiarową oraz automatykę,

 • odstojnik popłuczyn z podłączeniem do systemu kanalizacji,

 • panel sterowania i transmisji danych.

Oczyszczalnia Ścieków

Kontrakt 12 – Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków (OŚ)

Oczyszczalnia Ścieków w Żorach została wybudowana i oddana do użytku w 1977 roku. W latach 2001–2003 wykonana została modernizacja części mechanicznej i biologicznej.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych, od 2010 r. kontynuowane były prace przy rozbudowie części biologicznej oraz osadowej. Dotychczasowy proces fermentacji osadów prowadzony w otwartych komorach fermentacyjnych został zastąpiony procesem prowadzonym w zamkniętych komorach fermentacyjnych z odzyskiem biogazu oraz wykorzystaniem go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zwiększyła się też przepustowość oczyszczalni, by zapewnić prawidłowe oczyszczanie ścieków z nowo podłączonych posesji i obiektów.

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

w części biologicznej:

 • przebudowę istniejącego czwartego reaktora biologicznego,

 • zainstalowanie dodatkowej dmuchawy w istniejącej stacji dmuchaw,

 • przebudowę koryt doprowadzających ścieki z osadników wstępnych do komór defosfatacji oraz koryta doprowadzającego ścieki do reaktora biologicznego.

w części osadowej:

 • budynek operacyjny z agregatem kogeneracyjnym, wydzielone komory fermentacyjne, zbiornik osadu mieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego,

 • zbiornik wody nadosadowej,

 • studnia płukania rurociągu osadowego,

 • zadaszone stanowiska odpadów,

 • węzeł biogazu.

Inwestycja w liczbach

W ramach Projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach” wykonanych zostało:

 • 116,84 km sieci kanalizacji sanitarnej; w tym:

  • 102,76 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

  • 14,08 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

 • 26 przepompowni ścieków,

 • 8 zbiorników retencyjnych,

 • 44,95 km kanalizacji deszczowej,

 • 15 separatorów,

 • 58,69 km sieci wodociągowej,

 • 1 pompownia wody.

Dzięki kontraktom obejmującym rozbudowę i modernizację obiektów gospodarki wodno – ściekowej Żory uzyskały:

 • własne źródło wody pitnej, dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody do sieci wodociągowej w dzielnicach Rój, Rogoźna i częściowo w dzielnicy Śródmieście o wydajności 2 400 m3/dobę,

 • rozbudowaną o część biologiczną i osadową Oczyszczalnię Ścieków, gwarantującą oczyszczenie dopływających ścieków do wymaganych parametrów, wraz ze zwiększeniem przepustowości obiektu do 11 622 m3/d.

Dzięki oczyszczalni, ścieki te po przejściu przez wszystkie procesy technologiczne kierowane są do rzeki Rudy – nie powodując żadnych szkód i zanieczyszczenia środowiska.

Przy realizacji inwestycji sieciowych przeprowadzone zostały prace odtworzeniowe dróg i chodników do stanu użyteczności w pasie drogowym, w którym były prowadzone roboty. Dzięki odtworzeniom uległa poprawie estetyka otoczenia.

Inwestycje Miasta Żory oraz PWiK Żory Sp. z o.o. były prowadzone w sposób skoordynowany.

Skip to content