icon image icon image icon image

Projekt ,,Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”


błęitne niebo baner

 

W trosce o ochronę środowiska i poprawę warunków życia mieszkańców miasta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. zrealizowało Projekt ,,Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”

Umowa o dofinansowanie Projektu numer UDA-RPSL.05.03.00-00-105/11-00 została zawarta 16 lipca 2012r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W mieście Żory znajduje się kilka lokalnych ciepłowni oraz PEC –Jastrzębie Zdrój Zakład Cieplny w Żorach, jednakże sieć ciepłownicza jest rozbudowana przede wszystkim na terenie osiedli mieszkaniowych z pominięciem Starego Miasta i dzielnic przyległych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. postanowiło pójść w kierunku ochrony środowiska, poprawy życia mieszkańców i zbudowało sieć ciepłowniczą o charakterze osiedlowym w rejonie Starego Miasta.

Sieć została wykonana w technologii rurociągów preizolowanych (TWIN PIPES) o średnicach od 2xDn 32 do 2xDn 200, sieć ta charakteryzuje się niskim poziomem strat w przesyle, łącznie
w ramach przedsięwzięcia powstało ok. 6577 mb. sieci zasilającej dzielnicę Śródmieście .

Inwestycja w założeniu ma stworzyć warunki do zastąpienia dotychczasowego sposobu potrzeb grzewczych wokoło 438 obiektach na zasilanie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej.

Docelowe zapotrzebowanie na moc dla całego zadania wynosi około 12 MW/ rok.

Podsumowując, dzięki realizacji projektu tj. wybudowaniu ok. 6577m sieci ciepłowniczej planowane jest osiągnięcia następujących rezultatów :

– zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki (SO2) o około 22,58 T/rok tj. o około 41%

– zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów o około 81,57 T/rok tj. o koło 82,7%

– zmniejszenie do atmosfery tlenku węgla (CO) o około 329,14 T/rok tj. około 96,6%

– zmniejszenie emisji do atmosfery benzo-a-pirenu o około 68,11 kg/rok tj. o około 100%

Ogólna wartość Projektu 9 556 154,04 PLN
Wartość dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2 524 651,28 PLN
Wkład własny beneficjenta7 031 502,76 PLN

W ramach Projektu „Błękitne niebo nad Starówką- budowa systemu ciepłowniczego
w Żorach” zrealizowano następujące kontrakty na roboty budowlane oraz usługi:

  1. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu

  2. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie sieci ciepłowniczej w rejonie Starego Miasta i ul. Osińskiej w Żorach

  3. Umowa na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przyłączy ciepłowniczych w ul. Osińskiej wraz z wymiennikowymi węzłami przyłączeniowymi oraz wbudowanie trójników wraz z montażem zaworów odcinających i zaślepek

  4. Umowa na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przyłączy ciepłowniczych w Śródmieściu Etap II i III oraz uzupełniających dla Etapu IV i V w Żorach wraz z wymiennikowymi węzłami przyłączeniowymi oraz wbudowanie trójników wraz z montażem zaworów odcinających i zaślepek, a także wykonanie odwodnień, odpowietrzeń i zaworów regulacyjnych w studniach na końcówkach sieci oraz spinek cyrkulacyjnych na zamontowanych zaworach odcinających

  5. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu- dot. Umów nr 3 i 4

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

               rynek   rynek mapa

Skip to content