icon image icon image icon image

Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Żorach


1  23

 

Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej w Żorach”

nr POIS.01.01.00-00-036/13

13 stycznia 2014 r. Adam Liwochowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w imieniu Ministra Środowiska, przekazał dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu pn. „Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Projekt ten jest kontynuacją realizowanego od kilku lat przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Całkowity koszt inwestycji to kwota 11 297 951,64 PLN. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 4 642 637,42 PLN.

Celem głównym projektu jest jakościowa poprawa stanu środowiska naturalnego w dziedzinie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze Aglomeracji Żory – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Określony cel projektu realizowany jest poprzez uzupełnienie zapoczątkowanych w grudniu 2006 r. działań PWiK Żory związanych z kompleksowym uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Żor, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności UE (w ramach PO IiŚ) oraz środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Celem technicznym projektu jest rozbudowa systemu kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Folwareckiej, Reja, Rolniczej, Polnej, Kochanowskiego i bocznej od ulicy Rybnickiej; modernizacja kolektora sanitarnego w rejonie ul. Polskiej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków „Żory” w zakresie modernizacji osadnika wtórnego, wykonania nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacją do płukania piasku oraz wymiany zespołów pompowych wraz z rurociągami i armaturą w pompowni głównej oczyszczalni ścieków.

Celem społecznym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa uwarunkowań otoczenia gospodarczego Miasta Żory dzięki nasyceniu jego obszaru niezbędną infrastrukturą odprowadzania i oczyszczalnia ścieków komunalnych

Celem środowiskowym projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez stworzenie warunków do podłączenia obiektów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz wzrost efektywności oczyszczania ścieków surowych.

Celem prawnym projektu jest wypełnienie zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który wskazuje na konieczność pełnego skanalizowania Aglomeracji Żory do końca 2015 roku.

Przedsięwzięcie obejmuje trzy zadania inwestycyjne:

Kontrakt nr 1: „Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków   w dzielnicy Rowień – Folwarki” – budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o długości 5 280 mb, – budowa przepompowni ścieków,

Zdjęcia z realizacji prac.

               rynek   rynek mapa

               rynek   rynek mapa

Kontrakt nr 2: Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej – kolektor J: – modernizacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej)  o długości 1 025 mb,

Zdjęcia z realizacji prac.

               rynek   rynek mapa

               rynek   rynek mapa

Kontrakt nr 3: „Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap III – remont osadnika wtórnego” oraz „Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap III – – budowa nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacją do płukania piasku oraz wymiana zespołów pompowych z rurociągami i armaturą w Pompowni Głównej”.

Zdjęcia z realizacji prac.

               rynek   rynek mapa

               rynek   rynek mapa

Kontraktem obejmującym usługi Inżyniera wraz z Kampanią Promocyjną projektu jest Kontrakt nr 4: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Żorach”.

Prace budowlane prowadzone w ramach „Uzupełnienia zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Żorach” zakończyły się z końcem roku 2014. Realizacja Projektu pozwoliła na poprawę jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleb poprzez modernizację istniejącej sieci oraz budowę szczelnego systemu kanalizacyjnego. Projekt przyczynił się do podniesienia standardu warunków życia mieszkańców Żor dzięki zwiększeniu dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto dalszy etap modernizacji oczyszczalni ścieków pozwolił n poprawę sprawności pracy pompowni i zmniejszenie zużycia energii w procesie technologicznym oczyszczania ścieków.

Skip to content