icon image icon image icon image

Regulamin


REGULAMIN ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻORACH

§ 1

 1. Ścieżka Dydaktyczna zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. przy ulicy Wodociągowej 10.

 2. Zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne mają możliwość zwiedzania Ścieżki Dydaktycznej.

 3. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 7 lat.

 4. Grupy zwiedzających ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie do 30 osób. Grupy w wieku do lat 18 nadzorują pełnoletni opiekunowie (minimum 1 opiekun na 15 osób).

§ 2

Ścieżkę Dydaktyczną zwiedzać można wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika Oczyszczalni Ścieków w Żorach – przewodnika. Rozpoczyna się projekcją filmu edukacyjnego lub prezentacją przygotowaną specjalnie w tym celu. Następnym krokiem jest oprowadzenie grupy przez przewodnika po obiekcie oczyszczalni zgodnie z wcześniej ustaloną trasą.

§ 3

 1. Ścieżkę zwiedzać można na podstawie zgłoszenia złożonego w PWiK Żory Sp. z o.o. (pisemnie, e-mail, fax) – wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1.

 2. Zezwolenie na zwiedzanie ścieżki dydaktycznej wydaje Zarząd Spółki w porozumieniu z kierownikiem oczyszczalni ścieków.

 3. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy przekazuje oryginał wypełnionego formularza Zgłoszeniowego (na którym dokonuje ewentualnie aktualizacji liczby uczestników) oraz podpisane czytelnie Oświadczenie o odpowiedzialności, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

 4. Zwiedzanie ścieżki dydaktycznej średnio zajmuje 1,5 godziny.

§ 4

 1. Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni przewodnik zapoznaje zwiedzających z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie oczyszczalni.

 2. Na terenie wszystkich obiektów oczyszczalni należy dostosować się do panującego zakazu palenia.

 3. Przejścia dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.

 4. Jeśli którykolwiek z powyższych punktów bezpieczeństwa zostanie naruszony przez zwiedzających, przewodnik jest upoważniony do niezwłocznego przerwania i zakończenia zwiedzania.

§ 5

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żorach znajdują się:

 1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,

 2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,

 3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,

 4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami,

 5. zbiorniki i instalacje gazowe.

§ 6

Oczyszczalnia Ścieków w Żorach jest obiektem, na którym występują następujące zagrożenia:

 1. kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego (skratki, piasek, urządzenia technologiczne),

 2. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki ścieków),

 3. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),

 4. kontakt z chemikaliami technologicznymi,

 5. wysokie natężenie hałasu (pracujące urządzenia).

§ 7

 1. Wyżej wymienione zagrożenia zobowiązują zwiedzających do zachowania ostrożności, zabrania się zatem:
  1. dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
  2. wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
  3. chodzenia po kratach kanałów ściekowych,
  4. przebywania w miejscach niedozwolonych,
  5. samowolnego oddalania się od grupy,
  6. biegania po terenie oczyszczalni,
  7. spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
  8. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  9. palenia papierosów i wzniecania ognia,
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. zaśmiecania obiektów.
 2. Zwiedzający w trakcie pobytu na terenie oczyszczalni zobowiązani są aby stosować się do uwag i poleceń przewodnika lub innych osób pracujących w oczyszczalni.
 3. Wszelkie wypadki należy niezwłocznie zgłaszać oprowadzającemu, ma to na celu szybką reakcję – zdezynfekowanie i opatrzenie zranionego miejsca.
 4. Każdy zwiedzający po dotarciu do końca ścieżki jest zobowiązany do umycia rąk.

 

Do pobrania

zgłoszenie zwiedzania ścieżki dydaktycznej

oświadczenie

Skip to content