icon image icon image icon image

Ścieżka dydaktyczna – Opis


Ścieżka dydaktyczna – Oczyszczalnia ścieków Żory – Opis

Oczyszczalnia ścieków w Żorach zlokalizowana jest w północnej części miasta, na lewym brzegu rzeki Rudy. Jej przepustowość to 11622 m3/d. Wytworzone w Żorach ścieki wpływają do oczyszczalni trzema kolektorami. Technologia oczyszczania ścieków to procesy mechaniczno – biologiczno – chemiczne prowadzone na kolejnych urządzeniach oczyszczalni.

pwik_zory_mapka

Część mechaniczna (mechaniczne oczyszczanie ścieków):

(1)Stacja zlewna – to punkt przyjęcia ścieków dowożonych do oczyszczalni beczkowozami z tych obszarów Żor, które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej.

(2)Krata– pierwszym elementem oczyszczania mechanicznego są 2 kraty, które służą do usunięcia dużych i stałych zanieczyszczeń takich jak: szmaty, papier czy kawałki drewna.

(3)Pompownia główna – wyposażona jest w 5 pomp. Jej funkcją jest utrzymanie stałego przepływu przez oczyszczalnię. Pozwala to na funkcjonowanie mechanicznej i biologicznej części oczyszczalni.

(4)Piaskownik – wykonany jest jako obiekt żelbetowy dwukomorowy, o przepływie poziomym. Jego zadaniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń mineralnych, ziarnistych, łatwoopadalnych i niezagniwających (piasku).

(5)Osadniki wstępne – oczyszczalnia posiada dwa osadniki wstępne . Zadaniem osadników jest wydzielenie zawiesiny łatwo opadającej. Zawiesiny zgromadzone w leju osadowym nazywane osadem wstępnym. Osad ten trafia do zamkniętych komór fermentacyjnych.

Część biologiczna (biologiczne oczyszczanie ścieków):

(6)Komory defosfatacji – to 3 zbiorniki, w których mieszają się ścieki oczyszczone mechanicznie z osadem zawracanym z osadników wtórnych. W tym miejscu zaczyna się biologiczne oczyszczanie ścieków.

(7)Reaktory biologiczne – oczyszczalnia eksploatuje 4 reaktory. W komorach reaktora zainstalowane są mieszadła oraz ruszty napowietrzające służące do mieszania i utleniania ścieków. Tutaj zachodzą najważniejsze i najtrudniejsze technologicznie procesy, czyli rozkład materii organicznej i usuwanie ze ścieków związków azotu i fosforu. Dzieje się tak za sprawą wielu gatunków bakterii, które zamieniają ścieki zanieczyszczone w czyste i bezpieczne .

(8)Osadniki wtórne – na oczyszczalni znajdują się 3 radialne osadniki wtórne. Służą do oddzielenia zawiesiny (głównie osadu czynnego) od ścieków . Nadmiar osadu jest odprowadzany i zagęszczany na zagęszczarce mechanicznej. Po zagęszczeniu trafia do zamkniętych komór fermentacyjnych.

(9)Koryto wylotowe – Oczyszczone ścieki odprowadzane są korytem wylotowym do rzeki Rudy. Ilość odprowadzanych ścieków mierzona jest za pomocą przepływomierza.

Chemiczne oczyszczanie ścieków:

(10)Stacja PIX i PAX – stacja dozowania substancji chemicznej , która wspomaga usuwania ze ścieków związków fosforu i poprawia jakość osadu czynnego.

Część osadowa i gazowa:

Biogaz

(11)Wydzielone Komory Fermentacyjne – na terenie oczyszczalni znajdują się 2 komory fermentacyjne zamknięte . Trafia tutaj osad surowy z osadników wstępnych oraz osad zagęszczony z osadników wtórnych. W wyniku procesu fermentacji w temperaturze około 37 °C powstaje biogaz oraz osad przefermentowany.

Biogaz powstający w komorach fermentacyjnych po odsiarczeniu i odwodnieniu doprowadzony jest do zbiornika biogazu(12), który ma postać dużego elastycznego balonu o poj. 1000 m3

Ze zbiornika gaz kierowany jest do kotłowni gazowej oraz do kogeneratorów prądu(13) i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ewentualne nadwyżki biogazu spalane są w pochodni gazowej(14).

Stanowisko przeróbki osadu:

(15)Prasa taśmowa – Osad przefermentowany powstający w zamkniętych komorach fermentacyjnych odwadniany jest na prasie mechanicznej taśmowej i wywożony z terenu oczyszczalni do wykorzystania na cele przyrodnicze.

(16)Zagęszczarka mechaniczna – jej funkcja polega na mechanicznym zagęszczaniu osadu pochodzącego z osadników wtórnych przed wprowadzeniem go do zamkniętych komór fermentacyjnych.

(17)Zadaszona składowisko odpadów

Zastosowanie na oczyszczalni ścieków w Żorach nowoczesnej technologii , pełnej automatyki zachodzących procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, pozwala na jej prawidłowe funkcjonowanie i wczesne wykrywanie jakichkolwiek zakłóceń i awarii. Jakość oczyszczonych ścieków jest zgodna z wymogami prawnymi . Odprowadzane do rzeki Rudy ścieki nie wpływają niekorzystnie na istniejącą w rzece florę i faunę a ich ilość mierzona jest za pomocą przepływomierza.