icon image icon image icon image

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Głównym celem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja wody wysokiej jakości dla mieszkańców Gminy miejskiej Żory, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków przy optymalizacji kosztów jak i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, redukcja zanieczyszczeń przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływów na otaczające środowisko naturalne oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gwarancją niezawodności i efektywności działań w aspekcie kreowania kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Wyrażamy przekonanie, iż jakość jest podstawowym czynnikiem mogącym zapewnić Przedsiębiorstwu trwałą pozycję na rynku usług wodno-kanalizacyjnych, umacniając tym samym zaufanie naszych Klientów.

Mamy świadomość, że stałe doskonalenie systemu obsługi klienta zmierzające do spełnienia wymagań jakościowych z uwzględnieniem ryzyka, jak i środowiskowych z uwzględnieniem ryzyka oraz sprawne i profesjonalne wykonywanie zadań stawianych przez naszych klientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawą działalności i dalszego rozwoju naszego Przedsiębiorstwa.

Kierując się tymi kryteriami przyjmujemy podnoszenie jakości świadczonych usług w warunkach przyjaznych dla środowiska, jako jeden z priorytetów naszej działalności, a tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wymagań Klientów i innych stron zainteresowanych poprzez ciągłe doskonalenie działań w odniesieniu do świadczonych usług, wpływu na środowisko oraz stanu bezpieczeństwa pracy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. dąży do efektywnej realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez:

  • wprowadzanie zmian organizacyjnych ukierunkowanych na poszerzanie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki we wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologii jako działań proekologicznych zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko,
  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości oraz ważności działań wszystkich pracowników Spółki dla osiągania założonych celów jakościowych, środowiskowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podejmowanie działań mających na celu doskonalenie systemu obsługi klienta,
  • identyfikowanie i ocenianie aspektów środowiskowych związanych z obszarem działalności Przedsiębiorstwa,
  • identyfikowanie i szacowanie ryzyk związanych z obszarem działalności Przedsiębiorstwa,
  • zapewnienie pracownikom właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym.
  • udział pracowników i ich przedstawicieli w działaniach dotyczących bhp.

Zobowiązując się do spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań naszych Klientów, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. zapewnia dostępność niezbędnych zasobów oraz deklaruje, że założenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001, zostały zakomunikowane pracownikom i są znane oraz respektowane przez kadrę pracowniczą.

“Zgodnie z PN-EN ISO 14001:2015-09 pkt. 6.1.2 w PWiK Żory Sp. z o.o. zostały zidentyfikowane następujące aspekty środowiskowe:
1. Rejestr Aspektów Środowiskowych (21.01.2021)”

Skip to content