icon image icon image icon image

Organy spółki


Prezes Zarządu         Michał Pieczonka
Wiceprezes Zarządu  Krzysztof Nitoń

Kompetencje zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Sposób reprezentacji Spółki:
Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

RADA NADZORCZA
Przewodniczący Rady Nadzorczej            Roman Pokorski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Janusz Koper
Sekretarz Rady Nadzorczej                    Katarzyna Szyszka
Członek Rady Nadzorczej                      Arkadiusz Marecki
Członek Rady Nadzorczej                      Ewa Nojek

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:
1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich gałęziach jej
przedsiębiorstwa,
2. coroczne badanie sprawozdania Zarządu , bilansu oraz rachunku zysków i strat,
3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
4. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
6. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z członkami
Zarządu w ramach umowy o pracę, przy czym pierwszy Zarząd powołuje Zgromadzenie
Wspólników,
7. rozpatrywanie sporów między Wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy
Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikami,
8. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego,
9. decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej
oraz wystąpieniu z niej,
10. wyrażanie zgody na zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość
w złotych kwoty 30.000 (trzydzieści tysięcy) EURO,
11. przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu
umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w §29 ust.3.
12. rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności spółki;
13. rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia , obciążenia lub zbycia
nieruchomości oraz występowania z wnioskiem w powyższych sprawach do
Zgromadzenia Wspólników;
14. wyrażenie zgody na dokonanie przez spółkę darowizny powyżej 2 (dwóch)
tysięcy złotych;
15. zatwierdzenie wniosków zarządu w sprawach obejmowania przez spółkę akcji lub
udziałów w innych spółkach;
16. nadzór nad realizacją uchwał zgromadzenia wspólników.