icon image icon image icon image

Organy spółki


I. ZARZĄD

Skład Zarządu

Prezes Zarządu           Michał Pieczonka
Wiceprezes Zarządu    Krzysztof Nitoń

Kompetencje Zarządu
Kompetencje zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Sposób reprezentacji Spółki:
Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

II. RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej               Katarzyna Bujar
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej    Magdalena Bodzenta
Sekretarz Rady Nadzorczej                        Katarzyna Szyszka
Członek Rady Nadzorczej                          Monika Sokołowska – Koncewicz
Członek Rady Nadzorczej                          Janusz Koper
Członek Rady Nadzorczej                          Anna Maciołek

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,
2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu , bilansu oraz rachunku zysków i strat,
3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
6) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz zawieranie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków zarządu,
6a) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami ich wynagradzania,
7) rozpatrywanie sporów między Wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikami,
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9) decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
10) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w §29 ust.3,
11) rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki;
12) rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowania z wnioskiem w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników,
13) zatwierdzenie wniosków zarządu w sprawach obejmowania przez spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach,
14) nadzór nad realizacją uchwał zgromadzenia wspólników,
15) opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników przedkładanych przez Zarząd.

2. Oprócz kompetencji Rady Nadzorczej opisanych w ust.1 do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie:

1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;
2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
5) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może wykonywać jedynie łącznie przy obecności co najmniej 3/5 jej członków.

III. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Lista wspólników

Gmina Miasto Żory –      76 587 udziałów po 1000 zł. każdy tj.
                                    na łączną kwotę 76 587 000 zł.,
                                    w tym na 61 124 udziałach ustanowiono
                                    zastaw rejestrowy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu
                                    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Narodowy Fundusz –       27 507 udziałów po 1000 zł. każdy tj.
Ochrony Środowiska       na łączną kwotę 27 507 000 zł.,
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy.
2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, albo jeżeli strata przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki.
3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez niego obowiązków,
4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków pierwszego Zarządu,
5) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki,
6) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu, regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
7) emisja obligacji,
8) tworzenie funduszy celowych (fundusz nagród i inne),
9) decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
10) zbycie lub nabycie nieruchomości,
11) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu,
12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
13) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
14) zmiana umowy Spółki,
15) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
16) ustalanie liczebności Zarządu z uwzględnieniem postanowień §14 ust. 2,
17) inne sprawy strzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników niniejszą umową lub w kodeksie spółek handlowych.

2. Oprócz kompetencji Zgromadzenia Wspólników opisanych w ust.1 zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

3. Brak udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki, o którym mowa w ust.1 pkt.3 jest jednoznaczny z wnioskiem do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Zarządu.

4. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika.

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące następujących spraw:

a. zmiany umowy spółki,
b. rozwiązania spółki,
c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
d. tworzenia oraz przystąpienia do spółek, połączenie Spółki,
e. podział zysku
wymagają zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgoda dotycząca spraw wymienionych w ust.5 lit. a-d powinna być wyrażona w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pisma w tej sprawie, natomiast w sprawie opisanej w treści ust.5 lit. e zgoda powinna być wyrażona w terminie dwóch tygodni. W przypadku braku sprzeciwu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminach zakreślonych w zdaniu poprzednim poczytuje się, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraża zgodę na wnioskowane propozycje.

 

Skip to content