icon image icon image icon image

Przedmiot działalności


1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
4) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
5) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
6) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
7) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)
8) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
9) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
12) Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z)
13) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)
14) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z)
15) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
16) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
17) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
19) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
20) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
21) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
22) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
23) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
24) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)
25) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)
26) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
27) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
28) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
29) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
30) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
31) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
32) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
33) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
34) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
35) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
36) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
37) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
39) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A)
40) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
41) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
43) Handel energią elektryczną (PKD35.14.Z)
44) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD61.10.Z)
45) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
46) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).

Skip to content