icon image icon image icon image

Struktura własności i majątek


Struktura własności i majątek - stan na 31-12-2018
Struktura własności: Gmina miasta Żory-100%
68.733 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 68.733.000,00 zł.

Aktywa Spółki wynoszą 265.482.991,43 i obejmują:
A. AKTYWA TRWAŁE

260.113.111,57

I. Wartości niematerialne i prawne

18.333,51

II. Rzeczowe aktywa trwałe

253.062.961,48

III. Należności długoterminowe

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

3.960.000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3.071.816,58

B. AKTYWA OBROTOWE

5.369.879,86

I. Zapasy

395.985,73

II. Należności krótkoterminowe

4.141.911,12

III. Inwestycje krótkoterminowe

498.440,75

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

333.542,26