icon image icon image icon image

Struktura własności i majątek


Struktura własności i majątek - stan na 31-12-2017
Struktura własności: Gmina miasta Żory-100%
66.968 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 66.968.000,00 zł.

Aktywa Spółki wynoszą 268.508.262,44 i obejmują:
A. AKTYWA TRWAŁE

259.096.166,94

I. Wartości niematerialne i prawne

53.357,97

II. Rzeczowe aktywa trwałe

252.282.737,04

III. Należności długoterminowe

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

3.960.000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2.800.071,93

B. AKTYWA OBROTOWE

9.412.095,50

I. Zapasy

401.249,86

II. Należności krótkoterminowe

3.493.187,44

III. Inwestycje krótkoterminowe

5.206.159,79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

311.498,41