icon image icon image icon image

Ceny ciepła


Ceny związane z dostawą ciepła stanowią zbiór cen składowych, opisujących daną grupę taryfową.

Grupa taryfowa stanowi grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania. Składowe cenowe są związane z opłatami stałym i zmiennymi. Ceny związane z opłatami stałymi to:

  1. cena za zamówioną moc cieplną wyrażona w zł za MW mocy zamówionej za rok
    i odpowiednio rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną wyrażona w zł za MW mocy zamówionej za miesiąc (czyli 1/12 ceny rocznej);
  2. stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażona w zł za MW mocy zamówionej za rok
    i odpowiednio rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażona w zł za MW mocy zamówionej za miesiąc (czyli 1/12 ceny opłaty rocznej);

Ceny związane z opłatami zmiennymi to:

  1. cena ciepła wyrażona w zł za GJ zakupionego ciepła;
  2. stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wyrażona w zł za GJ zakupionego ciepła;
  3. cena nośnika ciepła wyrażona w zł za m3 zużytego nośnika ciepła (gorącej wody).

 
Przykładowe koszty ogrzewania miesięcznego.

Skip to content