icon image icon image icon image

Procedura przyłączenia do sieci ciepłowniczej


Na procedurę składają się następujące dokumenty:

 1. Wniosek o określenie warunków i przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej.
 2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego.
 3. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej:
  1. załącznik nr 1 – Zezwolenie na wejście w teren.
  2. załącznik nr 2 – Protokół częściowy/końcowy odbioru robót.
 4. Umowa kompleksowa dostawy ciepła z załącznikami:
  1. załącznik nr 1 – Zamówienie mocy cieplnej.
  2. załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Umowy (OWU).
  3. załącznik nr 3 – Tabela temperatur nośnika ciepła C.O. 135/75.
  4. załącznik nr 4 – Wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej.

Krokiem inicjującym procedurę jest złożenie przez potencjalnego odbiorcę ciepła (klienta) „Wniosku o określenie warunków i przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej”. Wniosek klient składa w siedzibie PWiK lub przesyła pocztą na adres PWiK. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej PWiK. Wniosek jest rejestrowany w Rejestrze Podstawowym Wniosków i Umów (RPWU) prowadzonym przez TC (Wydział Energetyczny). PWiK w terminie do 31 dni przesyła klientowi odpowiedź w postaci „Warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej”. W terminie 14 dni po wysłaniu „Warunków przyłączenia…” PWiK kontaktuje się z klientem (o ile klient nie skontaktował się wcześniej z PWiK) i umawia się na podpisanie (wyjaśnienie treści umowy, ustalenie terminu i podpisanie) umowy przyłączeniowej. Umowa przyłączeniowa jest przygotowana (niezbędne dane klienta, podpis PWIK) przez TC. W przypadku braku zainteresowania klienta na kopii „Warunków przyłączenia…” pozostawia się stosowną adnotację.

Po podpisaniu „Umowy przyłączeniowej…” (w tym samym czasie) klient otrzymuje „Projekt budowlany budowy przyłącza ciepłowniczego”, w zamian przekazuje PWiK „Zezwolenie na wejście w teren” (druk dostępny w PWiK).

Na podstawie „Projektu budowlanego budowy przyłącza ciepłowniczego” klient instaluje węzeł cieplny. Po zakończeniu instalacji zostaną przeprowadzone próby i odbiór na warunkach określonych w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Po zakończeniu (lub w trakcie) budowy przyłącza i podłączeniu węzła cieplnego klient i PWiK podpisują „Umowę kompleksową dostawy ciepła” z załącznikami.

„Umowa przyłączeniowa…” oraz „Umowa kompleksowa…” są rejestrowane w RPWU.

 

Skip to content