icon image icon image icon image

Opłata za deszczówkę


Informujemy, iż w dniu 30.05.2018r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego została ogłoszona treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.745.2018 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym z dniem 14.06.2018r. przedsiębiorstwo powraca do pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji będącej we władaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, iż opłata za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji będzie jednoczłonowa tzn. opłaty pobierane będą za każdy miesiąc świadczonej usługi. Należności za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ustala się, jako iloczyn stawki opłat oraz wielkości powierzchni odwadnianej. W obecnej stawce został uwzględniony koszt jaki Przedsiębiorstwo musi ponosić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z tego tytułu opłata ta jest wyższa od opłaty, wprowadzonej w uchylonym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory Nr 0050.84.2018 z dnia 16 stycznia 2018r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie pobierana opłata kwartalna, która to opłata miała pokrywać koszty jakie PWiK Żory Sp. z o.o. ponosi na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż jak wyżej informujemy została ona uwzględniona w stawce miesięcznej.

Wysokość stawek na podstawie, których ustalona będzie opłata miesięczna za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji będącej we władaniu PWiK Żory Sp. z o.o. wynosi:

a) 0,18 zł za m2 miesięcznie + należny podatek VAT tj. brutto 0,19 zł za m2 miesięcznie dla powierzchni odwadnianych, za wyjątkiem powierzchni odwadnianych, o których mowa w ppkt. b);
b) 0,28 zł za m2 miesięcznie + należny podatek VAT tj. brutto 0,30 zł za m2 miesięcznie dla powierzchni odwadnianych dróg i parkingów publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Skip to content