icon image icon image icon image

Reklamacje


Odbiorca usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo w uzasadnionych przypadkach zgłaszać reklamację do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie:

– niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez przedsiębiorstwo,
– wysokości opłat za usługi,
– funkcjonowania przyrządów pomiarowych, niezależnie od ich własności.

Reklamacja może być złożona w każdej dostępnej formie tj. pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście.
Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt
   ze zgłaszającym reklamację,
– przedmiot reklamacji,
– przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

Reklamacja winna być zgłoszona w terminie 21 dni od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy naruszenia jakości, ciągłości dostaw lub ciśnienia wody oraz ciągłości odprowadzania ścieków, powinna być zgłoszona niezwłocznie celem umożliwienia sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stanu faktycznego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do odbiorcy usług jest on zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, pod rygorem wstrzymania rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile zgłaszający reklamację wskazał taką formę kontaktu w reklamacji.

Odmowa uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wymaga sporządzenia uzasadnienia.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości opłat za usługi nie wstrzymuje jej zapłaty. W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

.

 

Skip to content