icon image icon image icon image

Zawieranie umów


 
Zawieranie Umów o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków z nowym odbiorcą:

Do zawarcia umowy z nowym odbiorcą niezbędne są następujące dokumenty – Akt Notarialny lub odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością; wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W przypadku firm mile widziany – NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności, KRS.

 


 

Zawieranie Umów o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków w przypadku zmiany odbiorcy:

Do zawarcia umowy niezbędne są następujące dokumenty – Akt Notarialny lub odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością; wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku firm mile widziany – NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nr KRS. Akt zgonu – w przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela. Wypowiedzenie umowy przez poprzedniego odbiorcę. Informacja o stanie wodomierza, od którego ma być rozliczany nowy odbiorca.

 

Skip to content