icon image icon image icon image

Klauzula informacyjna monitoring


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych z monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1) Administratorem systemu monitoringu jest PWiK Żory Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory,
  2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za
      pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl. ,
  3) Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
  4) Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – zapewnienie bezpieczeństwa oraz
      ochrony mienia Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
      2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy),
  5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
      podstawie przepisów obowiązującego prawa,
  6) Monitoring swoim zakresem obejmuje: otoczenie budynku, obiektu,
  7) Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania, jednak nie dłużej niż przez okres 90 dni od
      nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
      podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu –
      okres ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
  8) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
  9) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
      Danych Osobowych.