icon image icon image icon image

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, tel.: (32) 43 44 631, e-mail: pwikzory@ka.onet.pl
Inspektor Ochrony Danych
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
za pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okres przetwarzania danych
Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy zgody na nagrywanie rozmowy – przez rozłączenie się.
W przypadku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content