icon image icon image icon image

Klauzula informacyjna RODO


Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w PWiK Żory sp. z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
      z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory,
  2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za
      pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
      a) W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
          2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
          danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
          (dalej RODO).
      b) Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
          zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
      c) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
      – wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
      – inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Wodociągów
        i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne,
        podatkowe, rachunkowe, audytorzy,
      – banki – w zakresie obsługi płatności,
      – operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy
      podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać
      przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez
      Administratora.
  6. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do:
      – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
      – żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
      – usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
      – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
      – przenoszenia danych,
      – sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na
         szczególną sytuację,
      – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      – cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu
        na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo
      do przenoszenia danych.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie danych dotyczących odczytu
      stanu wodomierzy (dane te mogą być pobierane w sposób automatyczny). Przysługuje Panu/Pani prawo
      wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne.
      W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

 

            Wersja 04/2018 z dnia 19.12.2018