icon image icon image icon image

Dział księgowości


Kierownik Działu Księgowości: Renata Szymiczek

Zakres działań:

  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości
  • terminowe otwieranie i zamykanie ksiąg
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  • ewidencja księgowa faktur, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych
  • rozliczanie podatku dochodowego, akcyzowego, VAT, od nieruchomości i innych
  • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych i statystycznych
Skip to content