icon image icon image icon image

Wydział produkcji wody i oczyszczania ścieków


Kierownik Działu: Krzysztof Puskarczyk

Zakres działań:

  • produkcja, utrzymanie ciśnienia i dostawa wody dla mieszkańców Żor,
  • oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie osadu i innych odpadów powstałych trakcie procesu oczyszczania ścieków,
  • całodobowa obsługa wszystkich obiektów związanych z gospodarką wodno- ściekową i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej,
  • przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach awaryjnych mających związek z pracą sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych oraz udzielanie informacji, co do przerw w dostawie wody i ciepła