icon image icon image icon image

Dział jakości, kontrola wewnętrzna


Specjalista ds. Jakości i Kontroli Wewnętrznej: Anna Gajewska

Zakres działań:

  • opracowanie, nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • planowanie, organizacja i realizacja auditów wewnętrznych
  • zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001
  • nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
  • planowanie i organizacja szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie zgodnym z art. 39 ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (DZ. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).
Skip to content