icon image icon image icon image

Wydział mechaniczno-elektryczny


Kierownik Działu: Andrzej Grabiec

Zakres działań:

  • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń, instalacji, pojazdów
  • prowadzenie obsługi informatycznej Przedsiębiorstwa
  • planowanie i organizacja przeglądów, remontów, konserwacji maszyn, urządzeń i pojazdów
  • nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn, urządzeń technicznych
  • analiza przyczyn i skutków awarii oraz ich usuwanie
  • nadzór nad zaopatrzeniem Przedsiębiorstwa w media (energię elektryczną, ciepło, paliwa)
Skip to content